Krakowski, S. Rhythmically-Controlled Automata Applied to Musical Improvisation. IMPA, Rio de Janeiro, October 2009.

Sony CSL authors: Sergio Krakowski

Keywords: Continuator

Downloads

[PDF] Adobe Acrobat PDF file

BibTeX entry

@PHDTHESIS { krakowski:09b, ADDRESS="Rio de Janeiro", AUTHOR="Krakowski, S.", MONTH="October", SCHOOL="IMPA", TITLE="Rhythmically-Controlled Automata Applied to Musical Improvisation", YEAR="2009", }