@phdthesis{krakowski:09b, address = {Rio de Janeiro},author = {Krakowski, Sergio},month = {October},note = {music},school = {IMPA},title = {Rhythmically-Controlled Automata Applied to Musical Improvisation},type = {phdthesis},year = {2009},url = {https://impa.br/wp-content/uploads/2017/08/tese_dout_sergio_krakowski_costa_rego.pdf},}